godersi

godere
2nd groupAuxiliary verb: essere

to enjoy

Conjugation

Indicativo

presente
1a p. sg. io mi godo
2a p. sg. tu ti godi
3a p. sg. lui si gode
  lei si gode
1a p. pl. noi ci godiamo
2a p. pl. voi vi godete
3a p. pl. loro si godono
imperfetto
1a p. sg. io mi godevo
2a p. sg. tu ti godevi
3a p. sg. lui si godeva
  lei si godeva
1a p. pl. noi ci godevamo
2a p. pl. voi vi godevate
3a p. pl. loro si godevano
passato remoto
1a p. sg. io mi godei
  io mi godetti
2a p. sg. tu ti godesti
3a p. sg. lui si godette
  lui si godé
  lei si godette
  lei si godé
1a p. pl. noi ci godemmo
2a p. pl. voi vi godeste
3a p. pl. loro si goderono
  loro si godettero
futuro
1a p. sg. io mi godrò
2a p. sg. tu ti godrai
3a p. sg. lui si godrà
  lei si godrà
1a p. pl. noi ci godremo
2a p. pl. voi vi godrete
3a p. pl. loro si godranno
passato prossimo
1a p. sg. io mi sono goduto / goduta
2a p. sg. tu ti sei goduto / goduta
3a p. sg. lui si è goduto
  lei si è goduta
1a p. pl. noi ci siamo goduti / godute
2a p. pl. voi vi siete goduti / godute
3a p. pl. loro si sono goduti / godute
trapassato prossimo
1a p. sg. io mi ero goduto / goduta
2a p. sg. tu ti eri goduto / goduta
3a p. sg. lui si era goduto
  lei si era goduta
1a p. pl. noi ci eravamo goduti / godute
2a p. pl. voi vi eravate goduti / godute
3a p. pl. loro si erano goduti / godute
trapassato remoto
1a p. sg. io mi fui goduto / goduta
2a p. sg. tu ti fosti goduto / goduta
3a p. sg. lui si fu goduto
  lei si fu goduta
1a p. pl. noi ci fummo goduti / godute
2a p. pl. voi vi foste goduti / godute
3a p. pl. loro si furono goduti / godute
futuro anteriore
1a p. sg. io mi sarò goduto / goduta
2a p. sg. tu ti sarai goduto / goduta
3a p. sg. lui si sarà goduto
  lei si sarà goduta
1a p. pl. noi ci saremo goduti / godute
2a p. pl. voi vi sarete goduti / godute
3a p. pl. loro si saranno goduti / godute

Congiuntivo

presente
1a p. sg. io mi goda
2a p. sg. tu ti goda
3a p. sg. lui si goda
  lei si goda
1a p. pl. noi ci godiamo
2a p. pl. voi vi godiate
3a p. pl. loro si godano
imperfetto
1a p. sg. io mi godessi
2a p. sg. tu ti godessi
3a p. sg. lui si godesse
  lei si godesse
1a p. pl. noi ci godessimo
2a p. pl. voi vi godeste
3a p. pl. loro si godessero

Condizionale

presente
1a p. sg. io mi godrei
2a p. sg. tu ti godresti
3a p. sg. lui si godrebbe
  lei si godrebbe
1a p. pl. noi ci godremmo
2a p. pl. voi vi godreste
3a p. pl. loro si godrebbero
passato
1a p. sg. io mi sarei goduto / goduta
2a p. sg. tu ti saresti goduto / goduta
3a p. sg. lui si sarebbe goduto
  lei si sarebbe goduta
1a p. pl. noi ci saremmo goduti / godute
2a p. pl. voi vi sareste goduti / godute
3a p. pl. loro si sarebbero goduti / godute

Imperativo

2a p. sg. goditi
3a p. sg. si goda
1a p. pl. godiamoci
2a p. pl. godetevi
3a p. pl. si godano

Participio

presente
godentesi
passato
godutosi

gerundio
godendosi

Synonyms (godere/godersi)

Source: LibreOffice

Example sentences

Godetevi la vita senza paragonarla a quella degli altri.Enjoy your own life without comparing it with that of others.
Godiamoci noi stessi.Let's enjoy ourselves.
Si goda la permanenza.Enjoy your stay.
Source: Tatoeba